Home Subsidieregeling
Subsidieregeling
Achtergrond

De subsidieregeling‘Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden’ is onderdeel van het Europees Visserij Fonds (EVF). De subsidie voor de regeling is afkomstig uit het EVF en uit de Stimuleringsregeling Voordelta.

 

Het Europees Visserijfonds (EVF) van de EU ondersteunt de werkgelegenheid en een duurzame ecologische en economische ontwikkeling van de visserijsector. De EU Verordening 1198/2006 biedt de mogelijkheid voor visserijgebieden om een beroep te doen op steunverlening voor projecten voor de periode 2007-2013. Het Nederlands kader hiervoor wordt gevormd door het Operationeel Programma (OP) “Perspectief voor een duurzame visserij”, waarin een analyse, een strategie en een uitwerking voor de vijf in de verordening genoemde assen is opgenomen. As 4 betreft de Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden.  Voor Nederland zijn er in totaal zes visserijgebieden vastgesteld, waaronder het visserijgebied Zuid-Hollandse Delta.

 

De Stimuleringsregeling Voordelta is bedoeld voor het stimuleren van economische diversiteit en om te kunnen reageren op de veranderende situatie in de voordelta door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam is hiervoor aan de Provincie Zuid-Holland in totaal€ 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

 
Doelstelling

De LVG heeft als doelstelling projecten te stimuleren die bijdragen aan een vitale, innovatieve visserijgemeenschap. Een visserijgemeenschap die relatief minder afhankelijk is van een economisch kwetsbare aanvoersector. De belangrijkste doelstelling van de LVG ishet op gang brengen van een proces waarbij innovatie en diversificatie binnen de visserijgemeenschap vanzelfsprekend worden.

De LVG wil dit bereiken door met name  (proef)projecten en investeringen van private ondernemers te initiëren en te ondersteunen. Projecten die:

 • Bijdragen aan de introductie van nieuwe  (duurzame) visserijtechnieken, verbreding van visserijmethoden en ondernemerschap.
 • Bijdragen aan de introductie van visserijgerelateerde bedrijvigheid.

Projecten moeten bijdragen aan (het behoud van) werkgelegenheid in de regio, een ecologisch duurzame vorm van visserij, en een beter imago van de visserij.

 

De LVG richt zich primair op het stimulereren van:

 • Ontwikkelen van kennis en innoveren.
 • Investeren in economische diversificatie.
 • Creëren van maatschappelijk draagvlak.
 • Investeren in de vissersvloot en de visketen.

In de Ontwikkelingstrategie kunt u in het hoofdstuk Actieplan meer informatie vinden.

 
Procedure

Aanmelden projectidee.

Meldt het projectidee aan bij de LVG. Gebruik hiervoor het formulier Projectidee. De LVG kan u helpen bij het vinden van samenwerkingspartners en u ondersteunen bij de verdere invulling van het project.

NB. Als het projectidee niet bekend is bij de LVG zal dit leiden tot een negatieve beoordeling. Zie hiervoor ook de beoordelingscriteria.

 

Aanvragen subsidie bij Dienst Regelingen

Aanvragen voor subsidie moeten ingediend worden bij Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV. Dienst Regelingen toetst of aan de procedurele eisen voldaan is.

NB. Gebruik bij de aanvraag de verplichte formulieren. Deze formulieren zijn via de website van het Ministerie van LNV te downloaden. Via deze site kunt u het aanvraagformulier downloaden, de toelichting en een Format Begroting.

 

Beoordelen van de subsidieaanvraag.

De LVG beoordeelt de aanvragen aan de hand van beoordelingscriteria. Op basis van deze beoordeling adviseert de LVG het Ministerie. Aanvragen kunnen alleen gehonoreerd worden tot het maximale beschikbare subsidiebedrag van de openstelling.

 

Beschikken op de subsidieaanvraag.

U ontvangt van Dienst Regelingen een beschikkingen met de toekenning of afwijzing van de aanvraag. Bij goedkeuring vindt de verdere afhandeling plaats via Dienst Regelingen.

 

 
Openstellingen

1 juli tot en met 31 augustus 2010

 • Subsidieplafond 500.000,-
 • Maximale subsidie 300.000,-
 • Minimale projectomvang 100.000,-

1 januari tot en met 31 januari 2011 

 • Subsidieplafond 750.000,-
 • Maximale subsidie 300.000,-
 • Minimale projectomvang 100.000,-

De formulieren kunt u downloaden via de website van LNV Loket. U vindt hier naast informatie over de regeling ook de formulieren voor aanvraag van subsidie, de toelichting en een format begroting.

 


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!