Home Over ons Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Lokale Visserij Groep Zuid-Hollandse Delta
17 december 2010

 

SAMENSTELLING LOKALE VISSERIJ GROEP ZUID HOLLANDSE DELTA

Artikel 1

 1. De Lokale Visserij Groep Zuid-Hollandse Delta (hierna: Lokale Groep) is conform Europese regelgeving samengesteld. De Lokale Groep bestaat uit een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van de verschillende sociaal-economische partners uit het gebied.
 2. Over eventuele vervanging van de leden wordt met een meerderheid van de stemmen besloten.
 3. a. Teneinde de onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen dienen de leden van de
      Lokale Groep zich te onthouden van alle activiteiten die tot een verstrengeling van
      belangen zouden kunnen leiden.
  b. Indien individuele leden van de Lokale Groep met mogelijke projectvoorstellen worden
      geconfronteerd, verwijzen zij de eventuele aanvrager naar het programmasecretariaat. 
      In zulke gevallen zorgt de programmasecretariaat voor een doorgeleiding naar de
      Lokale Groep.
  c. De leden van de Lokale Groep dienen betrokkenheid bij projectvoorstellen te melden.
      Eventueel onthouden de leden zich van stemming ten aanzien van een ingediend
      project.

 

WERKWIJZE PLAATSELIJKE GROEP

Artikel 2

 1. De Lokale Groep vergadert 2 tot 4 keer per jaar.
 2. De leden van de Lokale Groep kunnen de voorzitter verzoeken een vergadering uit te schrijven.
 3. De vergaderingen worden uitgeschreven en de agenda wordt samengesteld door de voorzitter in overleg met het secretariaat van de Lokale Groep.
 4. De te behandelen projectvoorstellen voor de vergaderingen van de Lokale Groep worden minimaal twee weken vóór de vergaderdatum aan de leden toegezonden.
 5. Om tot besluitvorming te kunnen overgaan dient de helft plus één van het aantal stemgerechtigde leden van de Lokale Groep bij de vergadering aanwezig te zijn.
 6. De Lokale Groep beslist bij meerderheid van stemmen.
 7. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering.
 8. Het secretariaat van een Lokale Groep wordt vervuld door de programmamanager en programmasecretaris.
  In voorkomende gevallen draagt de programmamanager zorg voor vervanging bij ziekte en verhindering.
 9. Het secretariaat is belast met de voorbereiding en de organisatie van besprekingen binnen een Lokale Groep.
 10. Over zaken waarover in dit document geen regeling is opgenomen, of over wijzigingen van de in dit document opgenomen regelingen, wordt met tweederde meerderheid van stemmen besloten, indien dit zaken betreft die van invloed zijn op het functioneren van de Lokale Groep.

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN LOKALE GROEP

Artikel 3

Onverminderd het terzake bepaalde in het programmadocument van het Europees Visserij Fonds, het Operationeel Programma, heeft de Lokale Groep de navolgende taken:

a)  opstellen en/of aanpassen van de Ontwikkelingsstrategie;
b) toetsen of de projecten passen binnen de Ontwikkelingsstrategie van de Lokale Groep;
c) ontwikkelen van ideeën en dynamisering van de lokale bevolking in relatie tot de 
    doelstellingen;
d) ter finale beoordeling voorleggen van de projecten Dienst Regelingen;
e) uitvoeren van de Europese voorschriften inzake voorlichting en publiciteit zover dit 
    als verplichting voortvloeit uit het operationeel programma en het EVF.

INDIENING VAN PROJECTEN

Artikel 4

In het kader van de vereiste functiescheiding, kan een lid van een Lokale Groep, als privépersoon, niet de indiener of begunstigde van een project zijn. De organisatie die hij vertegenwoordigt kan wel een indiener of begunstigde zijn.

 

WERKWIJZE SELECTIE PROJECTEN

Artikel 5

1. Programmamanager

a. Alvorens de projectaanvragen aan de Lokale Groep voor te leggen toetst de 
    programmamanager als loket voor de Lokale Groep en Dienst Regelingen de 
    ontvankelijkheid van de projectvoorstellen aan de volgende criteria:
    - de in de Ontwikkelingsstrategie geformuleerde speerpunten;
    - budget;
    - vormeisen;
    - co-financiering;
b. Tevens beoordeelt de programmamanager of er evidente verbeteringen zijn
    aan te brengen vanuit het gezichtspunt van:
    - afstemming met lopende projecten en met het Europees Visserij Fonds
    - efficiënte benutting van het arsenaal van mogelijke financieringsbronnen
      incl. andere regelingen in het kader van het EVF.
c. Bij eventuele aanleiding vindt overleg met de indiener van het projectvoorstel plaats.

2. Kwalificeren projecten

De programmanager toetst de ingediende projectvoorstellen aan de door de Lokale Visserijgroep vastgestelde selectiecriteria en stuurt de resultaten van deze concept-toetsing aan de leden van de Lokale Groep. Ter vergadering worden de resultaten besproken en vindt de definitieve ranking van de ingediende projectvoorstellen plaats.

3. Besluitvorming en budget

In de vergadering van de Lokale Groep wordt met betrekking tot de beoordeling en kwalificatie van de projectvoorstellen met meerderheid van stemmen besloten over de score van het project. In geval van mogelijke overschrijding van het budget bepaalt de projectscore, zoals bepaald in de Lokale Groep, de rangorde van de projecten.
Projecten dienen een minimumscore te behalen van 25 punten. Projecten die de minimumscore niet halen zullen een negatief advies krijgen. 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de LVG Nieuwsbrief en blijf per e-mail op de hoogte van de actualiteiten!